Gauteng Property Real Estate Syndication Motorcar Household Insurance Tax Planning, Johannesburg Pretoria retirement investment advice bank services bonds, south african offshore investment, risk medical schemes assurance
Gauteng Property Real Estate Syndication Johannesaburg Pretoria Motorcar Tax Planning

Doorway to Financial Security

Home Page Company Profile Latest News Contact us Help Others by Helping Yourself
~ Prime Services ~
 

Property syndication
Household Insurance

Investing in managed propertyTell the world on hellopeter.com

click here for more information...

click here for more information...
click here for our latest syndication...

Custom Search

Query for motorcar and household insurance.

Get your quote...

Investment Strategy - Retirement at the right age...

Aftrede op die regte ouderdom...

Share in the success of PPS

Bond originator

find the best rates...

How to become financially
Independent

get a financial needs analysis here...


Ecademy

Accepted in the ezSearch South African business directory.


 

AFTREDE OP DIE REGTE OUDERDOM
Artikel verskaf deur Sanlam Cobalt

‘n Baie frustrerende kwessie, wat telkemale weer in die howe ter sprake kon, is die vraag na die normale aftreeouderdom vir werknemers. Vir uittredende werknemers is dit nie ‘n baie aangename argument om te moet voer, nadat daar reeds ‘n aantal jare, of selfs ‘n leeftyd, vir ‘n maatskappy gewerk is nie. Dit is ook nie aangenaam om jou uittrede te begin deur die maatskappy op ‘n hartseer noot te verlaat nie.
 
Ons praat gewoonlik van ‘n normale aftreeouderdom, maar bevestig selde met werknemers wat presies as die    normale aftreeouderdom gereken word. Dit is eers wanneer ‘n werknemer wil uittree, of deur die werkgewer gevra   word om uit te tree, dat die misverstand duidelik word, wat dan dikwels tot ‘n dispuut lei.

Die Wet op Arbeidsbetrekkinge, sowel as die Wet op Diensbillikheid, hanteer die kwessie van uittrede.  Artikel 6 van die Wet op Diensbillikheid verbied onbillike diskriminasie in alle diensbeleidrigtings en -praktyke en ingevolge die Wet op Arbeidsbetrekkinge is ‘n ontslag outomaties onbillik, indien die rede vir die ontslag onbillike diskriminasie op arbitrêre gronde (ouderdom ingesluit) is. Artikel 187(2)(b) van die Wet op Arbeidsbetrekkinge bepaal egter wel dat ‘n ontslag op grond van ouderdom, billik sal wees indien die werknemer die normale of ooreengekome aftreeouderdom vir persone wat in die betrokke hoedanigheid aangestel is, bereik het. Dit is dus belangrik om te weet wat as normale, of ooreengekome aftreeouderdom, beskou word.
 
In Rubin Sportswear v SSACTWU en ander  het die Arbeidsappèlhof (AAH) bepaal dat die woord “normale” sy gewone betekenis, naamlik “tipies, of verwagte, volgens die norm, reëlmatig, gewoon, volgens die reël” gegee moet word.  Die hof het verder gereken dat ‘n normale aftreeouderdom slegs oor ‘n tydperk bepaal kan word en dat aftreeouderdom ‘n normale aftreeouderdom word “wanneer werknemers oor ‘n lang tydperk reeds op daardie ouderdom aftree.”.

In Evans v Japanese School of Johannesburg in die Arbeidshof, het ‘n werknemer aangevoer dat daar onbillik teen haar gediskrimineer is toe haar werkgewer van haar verwag het om uit te tree, omdat sy die normale aftreeouderdom bereik en verbygesteek het. Die werkgewer het geen beleid oor aftreeouderdom gehad nie, maar die werknemer het getuig dat sy die kwessie bespreek het en dat daar oënskynlik ooreengekom is dat sy op 65 sou aftree. ‘n Beleid is later ingestel, waarvolgens die normale aftreeouderdom op 60 vasgestel is. Pogings om die saak te bespreek, was vergeefs en die werknemer het die skool verlaat. Die Hof het bepaal dat daar, op grond van die bewyse, ‘n ooreenkoms was om die aftreeouderdom op 65 vas te stel en dat die aansoeker tot dan sou aanhou werk. Vir haar onbillike ontslag is die aansoeker 24 maande se vergoeding toegestaan en vir skade ingevolge die Wet op Diensbillikheid, het die Hof R200 000 aan haar toegeken.

Meer onlangs, in Solidariteit & een ander v SA Nasionale Parke toon die uitslag dat die basiese vraag in die oplossing van sodanige kwessies, dieselfde bly: wat was die normale of kontraktueel-vasgestelde aftreeouderdom van die werknemer? Die dispuut was hier oor of die werknemer op 60 of op 65 moes aftree. Hierdie saak beklemtoon die belangrikheid daarvan om seker te maak dat alle ooreenkomste en verstandhoudings behoorlik gedokumenteer word, vir die partye om in die geval van ‘n dispuut te kan raadpleeg.

Soos uit bogenoemde gesien kan word, sal dit wys wees om ‘n bietjie tyd daaraan te spandeer om vas te stel wat die werknemers as aftreeouderdom beskou en om die maatskappybeleid ten opsigte van normale aftreeouderdom te bevestig en werknemers daaroor in te lig. Om te wag tot wanneer dit tyd word vir die werknemers om af te tree, kan ‘n onbillike en duur saak word. Op stuk van sake word ‘n werkgewer nie daarvan weerhou om vrywillige vroeë aftrede aan te moedig nie. Die werknemer se besluit om hieraan deel te neem, of nie, moet waarlik vrywillig en te goeder trou wees.

Inligting verskaf deur Kevin Hollenbach

Arbeidsbetrekkingspesialis

Augustus 2008

 


Buy computers and notebooks in South Africa.

Home | Profile | News | Contact us |  Household Insurance & Property Syndication

Doorway to Financial Security
Search Engine Optimization       Website Marketing   Household Insurance & Property Syndication Links - SEO