Gauteng Property Real Estate Syndication Motorcar Household Insurance Tax Planning, Johannesburg Pretoria retirement investment advice bank services bonds, south african offshore investment, risk medical schemes assurance
Gauteng Property Real Estate Syndication Johannesaburg Pretoria Motorcar Tax Planning

Doorway to Financial Security

Home Page Company Profile Latest News Contact us Help Others by Helping Yourself
~ Prime Services ~
 

Property syndication
Household Insurance

Investing in managed propertyTell the world on hellopeter.com

click here for more information...

click here for more information...
click here for our latest syndication...

Custom Search

Query for motorcar and household insurance. Get your quote...

Investment Strategy - Retirement at the right age...

Aftrede op die regte ouderdom...

Share in the success of PPS
Portfolio Management
Property Based Investment Opportunity
CGT - Capital Gains Tax

Bond originator

find the best rates...


How to become financially
Independent

get a financial needs analysis here...Ecademy

Accepted in the ezSearch South African business directory.

 
KWB - KAPITAAL WINS BELASTING

GEVOLG VAN BEMAKING VAN UITSTAANDE LENING EN AANWENDING VAN VRYSTELLING OP SKENKINGS TEEN LENING

English Version Here...

Vanaf 1 Maart 2007 kan individue elke jaar, tot verdere wysiging, altesaam ‘n bedrag van eenhonderdduisend rand gedurende ‘n belastingjaar, wat op die laaste dag van Februarie eindig, skenk. Hierdie bedrag was voorheen minder.

Een van die aanbevelings wat gedoen word om ‘n persoon se boedel te verklein, of groei te beperk, is om bates aan byvoorbeeld ‘n kind of familietrust oor te dra in ruil vir ‘n lening verskuldig deur die ontvanger aan die oordraggewer. In die testament word die balans van sodanige lening normaalweg bemaak aan die lener wat die skuld dan uitwis.

Verder word daar ook gebruik gemaak van die vrystelling van skenkingsbelasting deur jaarliks die vrygestelde bedrag teen die lening af te skryf om sodoende die balans van die lening op lang termyn te verminder.

Die inwerkingtreding van kapitaalwinsbelasting (KWB) op 1 Oktober 2001 het die doeltreffendheid van hierdie boedelbeplanningstegniek verminder. Kortliks kom dit daarop neer dat indien die lening verminder of afgelos word sonder betaling deur die lener, KWB deur die lener betaalbaar is op sodanige voordeel ontvang.

Die vermindering of aflossing van die lening deur middel van ‘n testamentêre bemaking of die jaarlikse vrystelling op skenkings impliseer dat die lener geen betaling doen nie en dus sodanige voordeel ontvang.

Die KWB-aanspreeklikheid kan egter vermy word deur die transaksie met kontant te befonds. Die bemaking in die testament moet korrek bewoord word sodat die korrekte prosedure gedurende die bereddering van die boedel gevolg kan word. Die aanbevole en veilige metode is dat die lener die volle uitstaande balans aan die boedel terugbetaal en die eksekuteur die kontantbemaking aan die lener oorbetaal, wanneer daartoe gemagtig. Verrekening en die probleem van geen kontantvloei word sodoende uitgeskakel.

Wat die lening betref, kan die persoon aan wie die lening verskuldig is jaarliks ‘n kontantbedrag gelyk aan die jaarlikse vrystelling aan die lener skenk en die lener betaal dan dieselfde kontantbedrag terug as ‘n delging op die lening.

Vir meer inligting kontak Francois Meyer

Home | Profile | News | Contact us |  Household Insurance & Property Syndication

Doorway to Financial Security
Search Engine Optimization       Website Marketing   Household Insurance & Property Syndication Links - SEO